b_300_300_16777215_10_images_quran_neveshte9.jpg

اساس نیوز،ابونعیم اسماعیل محزون : يکی از نشانه های خير و سلامت در ميان يک ملت اين است که به دو بيماری بسيار خطرناک "غرور" و "خود کمتربينی" دچار نگرديده باشد.

غرور و خود برتربينی اين است که  افراد آن با چشم تحقير به ديگران نگاه کرده درامورخارج از توان خود دخالت نمايند. پا را از گليم خود بيرون بگذارنند و درمورد اموری که از آن اطلاع ندارند اظهارنظر کنند.

این گروه حتی گاهي ازتوجه به اندرز ديگران و گوش فرادادن به ديدگاه صاحب نظران و تسليم در برابرمنزلت بزرگان و احترام نهادن به عالمان خودداری می نمايند.

هريک ازآنان خود را عالمی برترازديگرعالمان، حکيم و خردمندی هوشيارتراز همه خردمندان و سياست مداری کارکشته تر از ديگر سياست مداران و بزرگ و والامقامی می داند که هيچکس را شايسته بزرگی و برتری نمی شمارد.

اين همان بيماری است که غالباً بسياری ازملت هاي ضعيف که درحالت انتقال ازمرحلة خامی و خواب آلودگی به مرحلة پختگی و بيداری يا ملتی که از قلة سربلندی و افتخار به دره ضعف و خواری سقوط کرده اند به آن مبتلا می شوند.

اين بيماری امروزه در بين مردم مسلمان گسترش يافته و بسياری از آنها درضمن سخنان خود مردم را به حماقت و نادانی توصيف می نمايند.

هرگاه ملتی به اين بيماری مبتلا شوند  به اندرز اصحان بي توجهی می کنند و در شرايطی که در حال سقوط قرار دارند خود را بر فراز قله ها تصور می نمايند. درعين اينکه در دام مشکلات و مصايب بسياری گرفتارآمده اند خود را بی عيب و نقص گمان می برند. همچنين درحالی که ديگران عليه ايشان متفق شده اند آنان خود را ازهمه دشمنان خويش قوی تر گمان مي کنند. فکر می کنند می توانند آنان را با فريادی  مرعوب نمايند. با يک اشاره ايشان را به عقب نشينی وادار کنند و با داد و فرياد و جار و جنجال با ايشان به مقابله بپردازند.

اما دومين بيماري يعنی احساس خودکمتر بينی که نوعي بيماری و ناهنجاری روانی است ـ اگر کسی به آن مبتلا شود او را دچار اختلال عصبی، ضعف اراده، نااميدی وعدم اطمينان به خود و ملتی که به آن تعلق دارد می نمايد.

درميدان زندگی هيچ منزلتی را برای خود قايل نشده و فکر می کند که هيچ کاری از او ساخته نيست.

بدترين بيماری که ممکن است ملتی به آن مبتلا شود همين بيماری خود کم بينی است که خود آگاهی و تلاش و حرکت آن را دچار ضعف و درهم ريختگی می نمايد و آن را در برابر هر فرد و نظام ديکتاتور و قدرت خودکامه ای خوار و تسليم می گرداند.

متأسفانه اين بيماری نيز درميان ملت های مسلمان گسترش زيادی پيدا نموده است و به همين علت بسياری ازانسان ها شديداً دچارخامی و خواری و گوشه گيری گرديده اند. چنانچه درمورد اين موضوع از ايشان سئوال شود می گويند : ما کی و چی هستيم و از چه ارزش و منزلت برخورداريم؟

هرگاه امت مسلمان مورد تهاجم دشمنان قرارگرفته و به مشکلاتی دچار شوند مشاهده می شود که آن گونه آدم ها به گوشه منازل و کنج معبد می خزند و چنانچه ازايشان خواسته شود که برای حمايت ازملت و ميهن همکاری کنند درپاسخ می گويند : ما را چکار به اين کارها؟ ازدست ما چه کاری برمی آيد؟ مگرما می توانيم جلوحرکت آفتاب را بگيريم و يا چرخ زمان را از چرخيدن بازداريم؟

نه دوست عزيز داراي اشتباه بزرگ و زيانباری را مرتکب می شوی. تو موجود گرامی و بزرگی هستی وکارهای بسياری ازتوساخته است.

آنانی که صفحات تاريخ را از کارها وحماسه های بزرگ پر کرده و درميان جامعه تلاش و حرکت می نمايند، آدم هایی همچون تو هستند و ازهمان استعداد و توانایی های تو برخوردارند؛ اما تنها به خودباوري رسيده و به ارزش استعدادهای خويش پی برده و اعتماد به نفس پيدا کرده اند و ازاستعدادهای خويش بهره گرفته و مردم را نيز ازآنها بهره مند گردانيده اند.

اما تو به دست خويش بدون دليل خود را خوارگمان کرده ای و با چشم تحقير به امت خويش نگريسته ای و فراموش شدن و بی خاصيت بودن خويش را پذيرفته ای.

آن گونه آدم ها درجامعه ما بسيارند؛ اما چيزی که جای تعجب دارد اين است که در ميان آن دسته از افرادی که به بيماری احساس حقارت و ناتوانی مبتلا گرديده اند، کساني يافت مي شوند که درعين حال دچار بيماری و ناهنجاری خودخواهی و غرور گرديده و دربرابر مردم و امت خود را برتر و توانا ترمی دانند؛ اما دربرابردشمنان به گونه ای خود را خوار و حقير می شمارند که اجازه سربلند کردن به خود نداده و قائل به هيچ گونه فضل  و ارزشی برای خويش نيستند.

آن گونه آدم ها درميان جامعه اسلامی تعدادشان کم نيست. آنان مردم خويش را مورد تحقير و دشمنان آنان را مورد تعريف و تمجيد قرارمی دهند. به تاريخ خويش با چشم تحقير نگاه می کنند و برای تاريخ ديگران منزلتی والا قايل می باشند. فرهنگ و باورهای خودی را خوار و بی خاصيت می پندارند و درعين حال با چشم احترام و تقدير به فرهنگ های غلط و باطل ديگران نگاه می کنند.

ابونعیم اسماعیل محزون فارغ التحصیل دارالعلوم زاهدان

 

مطالب مرتبط:

وزارت انرژی آمریکا:تحریم های نفتی ایران تا پایان 2

کره شمالی :ترامپ مثل هیتلر است

مرگ پسربچه‌ای در حمله با نارنجک در سوئد

حمایت روسیه از اسرائیل در صورت حمله ایران

ترکیه در سوریه داعش را هدف قرار داد

 

تلاش دانش آموز مسلمان استرالیایی برای معرفی اسلام

داعش در تلعفر از دولت خودخوانده اعلام استقلال کرد

رسیدگی پلیس تورنتو به پرونده اهانت به قرآن

 

تعطیل شدن تلویزیون اسرائیل با گریه!

نوشتن دیدگاه


آخرین تحلیل ها و مقالات

نظرات کاربران

کانال تلگرام اساس نیوز

تبلیغات