b_300_300_16777215_10_images_9e87b421f7624db38cf62652203d4e5f.jpg

اساس نیوز: با آماری که ارائه شده می توان وضعیت نیروی دریایی دول مختلف را با یکدیگر مقایسه نمود. 

اسلووني

تعداد کل ناوها:0
ناو هواپيمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زيردريايي: 0
کشتي گشت زني: 2
کشتي مين روب: 0


سورینام

نعداد کشتی های جنگی: 0
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 3
کشتی مین یاب: 0سومالی

نعداد کشتی های جنگی: 0
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 11
کشتی مین یاب: 0


ترکمنستان

نعداد کشتی های جنگی: 4
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 6
کشتی مین یاب: 0


السالوادور

نعداد کشتی های جنگی: 4
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 3
کشتی مین یاب: 0


موریتانی

نعداد کشتی های جنگی: 5
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 5
کشتی مین یاب: 0


لیبی

نعداد کشتی های جنگی: 5
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 1
ناوشکن: 0
رزمناو: 1
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 0
کشتی مین یاب: 5


جمهوری کنگو

نعداد کشتی های جنگی: 6
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 1
کشتی مین یاب: 0


استونی

نعداد کشتی های جنگی: 6
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 0
کشتی مین یاب: 3ماداگاسکار

نعداد کشتی های جنگی: 8
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 7
کشتی مین یاب: 0


موزامبیک

نعداد کشتی های جنگی: 8
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 6
کشتی مین یاب: 0


نامبیا

نعداد کشتی های جنگی: 8
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 6
کشتی مین یاب: 0


اوگاندا

نعداد کشتی های جنگی: 8
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 8
کشتی مین یاب: 0گرجستان

نعداد کشتی های جنگی: 9
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 4
کشتی مین یاب: 0


گابن

نعداد کشتی های جنگی: 10
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 3
کشتی مین یاب: 0


سیرالئون

نعداد کشتی های جنگی: 10
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 10
کشتی مین یاب: 0ساحا عاج

نعداد کشتی های جنگی: 10
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 5
کشتی مین یاب: 0زلاندنو

نعداد کشتی های جنگی: 11
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 2
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 6
کشتی مین یاب: 0کوبا

نعداد کشتی های جنگی: 12
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 12
کشتی مین یاب: 0لیتوانی

نعداد کشتی های جنگی: 12
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 4
کشتی مین یاب: 4


قزاقستان

نعداد کشتی های جنگی: 15
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 12
کشتی مین یاب: 0عمان

نعداد کشتی های جنگی: 16
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 8
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 5
کشتی مین یاب: 0بلژیک

نعداد کشتی های جنگی: 17
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 2
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 2
کشتی مین یاب: 6سودان

نعداد کشتی های جنگی: 18
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 12
کشتی مین یاب: 0لیتوانی

نعداد کشتی های جنگی: 18
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 11
کشتی مین یاب: 6اکوادور

نعداد کشتی های جنگی: 19
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 2
ناوشکن: 0
رزمناو: 6
زیردریایی: 2
کشتی گشت زنی: 3
کشتی مین یاب: 0کنیا

نعداد کشتی های جنگی: 19
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 6
کشتی مین یاب: 0تانزانیا

نعداد کشتی های جنگی: 19
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 12
کشتی مین یاب: 0صربستان

نعداد کشتی های جنگی: 19
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 7
کشتی مین یاب: 5غنا

نعداد کشتی های جنگی: 20
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 11
کشتی مین یاب: 0پاناما

نعداد کشتی های جنگی: 20
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 8
کشتی مین یاب: 0اروگوئه

نعداد کشتی های جنگی: 20
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 2
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 3
کشتی مین یاب: 3جمهوری دموکراتیک کنگو

نعداد کشتی های جنگی: 20
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 1
کشتی مین یاب: 0اوکراین

نعداد کشتی های جنگی: 25
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 1
ناوشکن: 0
رزمناو: 1
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 3
کشتی مین یاب: 1گواتمالا

نعداد کشتی های جنگی: 26
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 10
کشتی مین یاب: 0کامبوج

نعداد کشتی های جنگی: 27
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 26
کشتی مین یاب: 0کرواسی

نعداد کشتی های جنگی: 28
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 4
کشتی مین یاب: 1


بلغارستان

نعداد کشتی های جنگی: 29
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 4
ناوشکن: 0
رزمناو: 3
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 0
کشتی مین یاب: 10آفریقای جنوبی

نعداد کشتی های جنگی: 30
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 4
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 3
کشتی گشت زنی: 30
کشتی مین یاب: 4یمن

نعداد کشتی های جنگی: 30
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 2
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 23
کشتی مین یاب: 3


نیکاراگوئه

نعداد کشتی های جنگی: 30
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 18
کشتی مین یاب: 0آذربایجان

نعداد کشتی های جنگی: 31
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 1
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 4
کشتی گشت زنی: 12
کشتی مین یاب: 7


جمهوری دومینیک

نعداد کشتی های جنگی: 33
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 24
کشتی مین یاب: 0لائوس

نعداد کشتی های جنگی: 36
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 61
کشتی مین یاب: 0اردن

نعداد کشتی های جنگی: 37
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 27
کشتی مین یاب: 0کویت

نعداد کشتی های جنگی: 38
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 106
کشتی مین یاب: 0آلبانی

نعداد کشتی های جنگی: 38
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 28
کشتی مین یاب: 2بحرین

نعداد کشتی های جنگی: 39
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 1
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 10
کشتی مین یاب: 0


پاراگوئه

نعداد کشتی های جنگی: 40
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 24
کشتی مین یاب: 0سنگاپور

نعداد کشتی های جنگی: 40
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 6
ناوشکن: 0
رزمناو: 6
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 11
کشتی مین یاب: 2سریلانکا

نعداد کشتی های جنگی: 40
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 190
کشتی مین یاب: 0پرتغال

نعداد کشتی های جنگی: 41
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 5
ناوشکن: 0
رزمناو: 7
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 18
کشتی مین یاب: 0


آرژانتین

نعداد کشتی های جنگی: 42
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 4
رزمناو: 9
زیردریایی: 3
کشتی گشت زنی: 6
کشتی مین یاب: 0اسپانیا

نعداد کشتی های جنگی: 46
ناو هواپیمابر: 2
ناوچه: 12
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 3
کشتی گشت زنی: 8
کشتی مین یاب: 6استرالیا

نعداد کشتی های جنگی: 47
ناو هواپیمابر: 2
ناوچه: 11
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 6
کشتی گشت زنی: 13
کشتی مین یاب: 6رومانی

نعداد کشتی های جنگی: 48
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 3
ناوشکن: 0
رزمناو: 7
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 25
کشتی مین یاب: 5تونس

نعداد کشتی های جنگی: 50
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 26
کشتی مین یاب: 6ونزوئلا

نعداد کشتی های جنگی: 50
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 6
ناوشکن: 0
رزمناو: 4
زیردریایی: 2
کشتی گشت زنی: 13
کشتی مین یاب: 0عربستان سعودی

نعداد کشتی های جنگی: 55
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 7
ناوشکن: 0
رزمناو: 4
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 11
کشتی مین یاب: 3


سوریه

نعداد کشتی های جنگی: 56
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 2
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 14
کشتی مین یاب: 7هلند

نعداد کشتی های جنگی: 56
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 2
ناوشکن: 4
رزمناو: 0
زیردریایی: 4
کشتی گشت زنی: 4
کشتی مین یاب: 6لبنان

نعداد کشتی های جنگی: 57
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 12
کشتی مین یاب: 0آنگولا

نعداد کشتی های جنگی: 57
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 38
کشتی مین یاب: 2هندوراس

نعداد کشتی های جنگی: 59
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 20
کشتی مین یاب: 0عراق

نعداد کشتی های جنگی: 60
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 23
کشتی مین یاب: 0پرو

نعداد کشتی های جنگی: 60
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 8
ناوشکن: 0
رزمناو: 6
زیردریایی: 6
کشتی گشت زنی: 9
کشتی مین یاب: 0مالزی

نعداد کشتی های جنگی: 61
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 2
ناوشکن: 0
رزمناو: 6
زیردریایی: 2
کشتی گشت زنی: 41
کشتی مین یاب: 4نروژ

نعداد کشتی های جنگی: 62
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 5
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 6
کشتی گشت زنی: 16
کشتی مین یاب: 9


کانادا

نعداد کشتی های جنگی: 63
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 12
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 4
کشتی گشت زنی: 20
کشتی مین یاب: 0سوئد

نعداد کشتی های جنگی: 63
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 9
زیردریایی: 5
کشتی گشت زنی: 14
کشتی مین یاب: 8کامرون

نعداد کشتی های جنگی: 64
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 9
کشتی مین یاب: 0اسرائیل

نعداد کشتی های جنگی: 65
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 3
زیردریایی: 6
کشتی گشت زنی: 32
کشتی مین یاب: 0ویتنام

نعداد کشتی های جنگی: 65
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 7
ناوشکن: 0
رزمناو: 13
زیردریایی: 6
کشتی گشت زنی: 25
کشتی مین یاب: 8شیلی

نعداد کشتی های جنگی: 69
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 8
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 4
کشتی گشت زنی: 23
کشتی مین یاب: 0نیجریه

نعداد کشتی های جنگی: 75
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 2
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 93
کشتی مین یاب: 0امارات متحده عربی

نعداد کشتی های جنگی: 75
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 2
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 12
کشتی مین یاب: 2


بریتانیا

نعداد کشتی های جنگی: 76
ناو هواپیمابر: 2
ناوچه: 13
ناوشکن: 6
رزمناو: 0
زیردریایی: 11
کشتی گشت زنی: 4
کشتی مین یاب: 15قطر

نعداد کشتی های جنگی: 80
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 69
کشتی مین یاب: 0تایلند

نعداد کشتی های جنگی: 81
ناو هواپیمابر: 1
ناوچه: 8
ناوشکن: 0
رزمناو: 7
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 32
کشتی مین یاب: 7آلمان

نعداد کشتی های جنگی: 81
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 10
ناوشکن: 0
رزمناو: 5
زیردریایی: 6
کشتی گشت زنی: 4
کشتی مین یاب: 13لهستان

نعداد کشتی های جنگی: 83
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 2
ناوشکن: 0
رزمناو: 2
زیردریایی: 5
کشتی گشت زنی: 3
کشتی مین یاب: 25الجزایر

نعداد کشتی های جنگی: 85
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 8
ناوشکن: 0
رزمناو: 13
زیردریایی: 6
کشتی گشت زنی: 43
کشتی مین یاب: 1تایوان

نعداد کشتی های جنگی: 87
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 20
ناوشکن: 4
رزمناو: 1
زیردریایی: 4
کشتی گشت زنی: 51
کشتی مین یاب: 8


بنگلادش

نعداد کشتی های جنگی: 89
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 6
ناوشکن: 0
رزمناو: 4
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 28
کشتی مین یاب: 5دانمارک

نعداد کشتی های جنگی: 90
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 9
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 8
کشتی مین یاب: 6برزیل

نعداد کشتی های جنگی: 110
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 9
ناوشکن: 0
رزمناو: 4
زیردریایی: 5
کشتی گشت زنی: 34
کشتی مین یاب: 6یونان

نعداد کشتی های جنگی: 115
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 13
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 11
کشتی گشت زنی: 25
کشتی مین یاب: 4فرانسه

نعداد کشتی های جنگی: 118
ناو هواپیمابر: 4
ناوچه: 11
ناوشکن: 4
رزمناو: 0
زیردریایی: 10
کشتی گشت زنی: 17
کشتی مین یاب: 18فیلیپین

نعداد کشتی های جنگی: 119
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 4
ناوشکن: 0
رزمناو: 10
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 36
کشتی مین یاب: 0


مراکش

نعداد کشتی های جنگی: 121
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 3
ناوشکن: 0
رزمناو: 4
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 18
کشتی مین یاب: 0ژاپن

نعداد کشتی های جنگی: 131
ناو هواپیمابر: 4
ناوچه: 0
ناوشکن: 42
رزمناو: 6
زیردریایی: 17
کشتی گشت زنی: 6
کشتی مین یاب: 25ایتالیا

نعداد کشتی های جنگی: 143
ناو هواپیمابر: 2
ناوچه: 14
ناوشکن: 4
رزمناو: 4
زیردریایی: 7
کشتی گشت زنی: 10
کشتی مین یاب: 10مکزیک

نعداد کشتی های جنگی: 143
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 6
ناوشکن: 0
رزمناو: 3
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 131
کشتی مین یاب: 1میانمار

نعداد کشتی های جنگی: 155
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 5
ناوشکن: 0
رزمناو: 3
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 40
کشتی مین یاب: 1کره جنوبی

نعداد کشتی های جنگی: 166
ناو هواپیمابر: 1
ناوچه: 13
ناوشکن: 12
رزمناو: 16
زیردریایی: 15
کشتی گشت زنی: 70
کشتی مین یاب: 11بولیوی

نعداد کشتی های جنگی: 173
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 11
کشتی مین یاب: 0ترکیه

نعداد کشتی های جنگی: 194
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 16
ناوشکن: 9
رزمناو: 0
زیردریایی: 12
کشتی گشت زنی: 34
کشتی مین یاب: 11پاکستان

نعداد کشتی های جنگی: 197
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 10
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 8
کشتی گشت زنی: 17
کشتی مین یاب: 3اندونزی

نعداد کشتی های جنگی: 221
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 7
ناوشکن: 0
رزمناو: 24
زیردریایی: 4
کشتی گشت زنی: 74
کشتی مین یاب: 12کلمبیا

نعداد کشتی های جنگی: 234
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 4
ناوشکن: 0
رزمناو: 1
زیردریایی: 11
کشتی گشت زنی: 55
کشتی مین یاب: 0فنلاند

نعداد کشتی های جنگی: 270
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 8
کشتی مین یاب: 18هندوستان

نعداد کشتی های جنگی: 295
ناو هواپیمابر: 3
ناوچه: 14
ناوشکن: 11
رزمناو: 23
زیردریایی: 15
کشتی گشت زنی: 139
کشتی مین یاب: 6مصر

نعداد کشتی های جنگی: 319
ناو هواپیمابر: 2
ناوچه: 9
ناوشکن: 0
رزمناو: 2
زیردریایی: 5
کشتی گشت زنی: 227
کشتی مین یاب: 23روسیه

نعداد کشتی های جنگی: 352
ناو هواپیمابر: 1
ناوچه: 6
ناوشکن: 15
رزمناو: 81
زیردریایی: 63
کشتی گشت زنی: 28
کشتی مین یاب: 46ایران

نعداد کشتی های جنگی: 398
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 5
ناوشکن: 0
رزمناو: 3
زیردریایی: 33
کشتی گشت زنی: 230
کشتی مین یاب: 10آمریکا

نعداد کشتی های جنگی: 415
ناو هواپیمابر: 19
ناوچه: 8
ناوشکن: 63
رزمناو: 0
زیردریایی: 70
کشتی گشت زنی: 13
کشتی مین یاب: 11چین

نعداد کشتی های جنگی: 714
ناو هواپیمابر: 1
ناوچه: 51
ناوشکن: 35
رزمناو: 35
زیردریایی: 68
کشتی گشت زنی: 220
کشتی مین یاب: 31کره شمالی

نعداد کشتی های جنگی: 967
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 11
ناوشکن: 0
رزمناو: 2
زیردریایی: 76
کشتی گشت زنی: 438
کشتی مین یاب: 25منبع: Akşam
سرویس بین الملل اساس نیوز

مطالب مرتبط:

ترامپ:اوباما در پشت پرده اعتراضات به من قرار دارد

کشته و زخمی شدن ۶۰ شبه نظامی طالبان در عملیات نیرو

آغاز همه پرسی اصلاح قانون اساسی در قرقیزستان

ا

رونمایی از نخستین کتاب کردی در مدارس کردستان

 

رئیس جمهور ترکیه : سرکرده فتو باعث ایجاد نفاق بین

تدابیر ویژه روسیه برای تحریم ترکیه آغاز شد

دیدار اردوغان با «الجنیدی»؛ نماد مقاومت فلسطین

برگزاری بدون حاشیه نماز عید فطر اهل سنت در تهران

 

اعزام 60 پیشمرگه زخمی به آنکارا

نوشتن دیدگاه


آخرین تحلیل ها و مقالات

نظرات کاربران

کانال تلگرام اساس نیوز

تبلیغات