b_300_300_16777215_10_images_9e87b421f7624db38cf62652203d4e5f.jpg

اساس نیوز: با آماری که ارائه شده می توان وضعیت نیروی دریایی دول مختلف را با یکدیگر مقایسه نمود. 

اسلووني

تعداد کل ناوها:0
ناو هواپيمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زيردريايي: 0
کشتي گشت زني: 2
کشتي مين روب: 0


سورینام

نعداد کشتی های جنگی: 0
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 3
کشتی مین یاب: 0سومالی

نعداد کشتی های جنگی: 0
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 11
کشتی مین یاب: 0


ترکمنستان

نعداد کشتی های جنگی: 4
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 6
کشتی مین یاب: 0


السالوادور

نعداد کشتی های جنگی: 4
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 3
کشتی مین یاب: 0


موریتانی

نعداد کشتی های جنگی: 5
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 5
کشتی مین یاب: 0


لیبی

نعداد کشتی های جنگی: 5
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 1
ناوشکن: 0
رزمناو: 1
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 0
کشتی مین یاب: 5


جمهوری کنگو

نعداد کشتی های جنگی: 6
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 1
کشتی مین یاب: 0


استونی

نعداد کشتی های جنگی: 6
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 0
کشتی مین یاب: 3ماداگاسکار

نعداد کشتی های جنگی: 8
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 7
کشتی مین یاب: 0


موزامبیک

نعداد کشتی های جنگی: 8
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 6
کشتی مین یاب: 0


نامبیا

نعداد کشتی های جنگی: 8
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 6
کشتی مین یاب: 0


اوگاندا

نعداد کشتی های جنگی: 8
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 8
کشتی مین یاب: 0گرجستان

نعداد کشتی های جنگی: 9
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 4
کشتی مین یاب: 0


گابن

نعداد کشتی های جنگی: 10
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 3
کشتی مین یاب: 0


سیرالئون

نعداد کشتی های جنگی: 10
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 10
کشتی مین یاب: 0ساحا عاج

نعداد کشتی های جنگی: 10
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 5
کشتی مین یاب: 0زلاندنو

نعداد کشتی های جنگی: 11
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 2
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 6
کشتی مین یاب: 0کوبا

نعداد کشتی های جنگی: 12
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 12
کشتی مین یاب: 0لیتوانی

نعداد کشتی های جنگی: 12
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 4
کشتی مین یاب: 4


قزاقستان

نعداد کشتی های جنگی: 15
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 12
کشتی مین یاب: 0عمان

نعداد کشتی های جنگی: 16
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 8
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 5
کشتی مین یاب: 0بلژیک

نعداد کشتی های جنگی: 17
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 2
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 2
کشتی مین یاب: 6سودان

نعداد کشتی های جنگی: 18
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 12
کشتی مین یاب: 0لیتوانی

نعداد کشتی های جنگی: 18
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 11
کشتی مین یاب: 6اکوادور

نعداد کشتی های جنگی: 19
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 2
ناوشکن: 0
رزمناو: 6
زیردریایی: 2
کشتی گشت زنی: 3
کشتی مین یاب: 0کنیا

نعداد کشتی های جنگی: 19
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 6
کشتی مین یاب: 0تانزانیا

نعداد کشتی های جنگی: 19
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 12
کشتی مین یاب: 0صربستان

نعداد کشتی های جنگی: 19
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 7
کشتی مین یاب: 5غنا

نعداد کشتی های جنگی: 20
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 11
کشتی مین یاب: 0پاناما

نعداد کشتی های جنگی: 20
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 8
کشتی مین یاب: 0اروگوئه

نعداد کشتی های جنگی: 20
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 2
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 3
کشتی مین یاب: 3جمهوری دموکراتیک کنگو

نعداد کشتی های جنگی: 20
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 1
کشتی مین یاب: 0اوکراین

نعداد کشتی های جنگی: 25
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 1
ناوشکن: 0
رزمناو: 1
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 3
کشتی مین یاب: 1گواتمالا

نعداد کشتی های جنگی: 26
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 10
کشتی مین یاب: 0کامبوج

نعداد کشتی های جنگی: 27
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 26
کشتی مین یاب: 0کرواسی

نعداد کشتی های جنگی: 28
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 4
کشتی مین یاب: 1


بلغارستان

نعداد کشتی های جنگی: 29
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 4
ناوشکن: 0
رزمناو: 3
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 0
کشتی مین یاب: 10آفریقای جنوبی

نعداد کشتی های جنگی: 30
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 4
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 3
کشتی گشت زنی: 30
کشتی مین یاب: 4یمن

نعداد کشتی های جنگی: 30
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 2
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 23
کشتی مین یاب: 3


نیکاراگوئه

نعداد کشتی های جنگی: 30
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 18
کشتی مین یاب: 0آذربایجان

نعداد کشتی های جنگی: 31
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 1
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 4
کشتی گشت زنی: 12
کشتی مین یاب: 7


جمهوری دومینیک

نعداد کشتی های جنگی: 33
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 24
کشتی مین یاب: 0لائوس

نعداد کشتی های جنگی: 36
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 61
کشتی مین یاب: 0اردن

نعداد کشتی های جنگی: 37
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 27
کشتی مین یاب: 0کویت

نعداد کشتی های جنگی: 38
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 106
کشتی مین یاب: 0آلبانی

نعداد کشتی های جنگی: 38
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 28
کشتی مین یاب: 2بحرین

نعداد کشتی های جنگی: 39
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 1
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 10
کشتی مین یاب: 0


پاراگوئه

نعداد کشتی های جنگی: 40
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 24
کشتی مین یاب: 0سنگاپور

نعداد کشتی های جنگی: 40
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 6
ناوشکن: 0
رزمناو: 6
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 11
کشتی مین یاب: 2سریلانکا

نعداد کشتی های جنگی: 40
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 190
کشتی مین یاب: 0پرتغال

نعداد کشتی های جنگی: 41
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 5
ناوشکن: 0
رزمناو: 7
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 18
کشتی مین یاب: 0


آرژانتین

نعداد کشتی های جنگی: 42
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 4
رزمناو: 9
زیردریایی: 3
کشتی گشت زنی: 6
کشتی مین یاب: 0اسپانیا

نعداد کشتی های جنگی: 46
ناو هواپیمابر: 2
ناوچه: 12
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 3
کشتی گشت زنی: 8
کشتی مین یاب: 6استرالیا

نعداد کشتی های جنگی: 47
ناو هواپیمابر: 2
ناوچه: 11
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 6
کشتی گشت زنی: 13
کشتی مین یاب: 6رومانی

نعداد کشتی های جنگی: 48
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 3
ناوشکن: 0
رزمناو: 7
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 25
کشتی مین یاب: 5تونس

نعداد کشتی های جنگی: 50
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 26
کشتی مین یاب: 6ونزوئلا

نعداد کشتی های جنگی: 50
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 6
ناوشکن: 0
رزمناو: 4
زیردریایی: 2
کشتی گشت زنی: 13
کشتی مین یاب: 0عربستان سعودی

نعداد کشتی های جنگی: 55
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 7
ناوشکن: 0
رزمناو: 4
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 11
کشتی مین یاب: 3


سوریه

نعداد کشتی های جنگی: 56
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 2
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 14
کشتی مین یاب: 7هلند

نعداد کشتی های جنگی: 56
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 2
ناوشکن: 4
رزمناو: 0
زیردریایی: 4
کشتی گشت زنی: 4
کشتی مین یاب: 6لبنان

نعداد کشتی های جنگی: 57
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 12
کشتی مین یاب: 0آنگولا

نعداد کشتی های جنگی: 57
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 38
کشتی مین یاب: 2هندوراس

نعداد کشتی های جنگی: 59
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 20
کشتی مین یاب: 0عراق

نعداد کشتی های جنگی: 60
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 23
کشتی مین یاب: 0پرو

نعداد کشتی های جنگی: 60
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 8
ناوشکن: 0
رزمناو: 6
زیردریایی: 6
کشتی گشت زنی: 9
کشتی مین یاب: 0مالزی

نعداد کشتی های جنگی: 61
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 2
ناوشکن: 0
رزمناو: 6
زیردریایی: 2
کشتی گشت زنی: 41
کشتی مین یاب: 4نروژ

نعداد کشتی های جنگی: 62
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 5
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 6
کشتی گشت زنی: 16
کشتی مین یاب: 9


کانادا

نعداد کشتی های جنگی: 63
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 12
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 4
کشتی گشت زنی: 20
کشتی مین یاب: 0سوئد

نعداد کشتی های جنگی: 63
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 9
زیردریایی: 5
کشتی گشت زنی: 14
کشتی مین یاب: 8کامرون

نعداد کشتی های جنگی: 64
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 9
کشتی مین یاب: 0اسرائیل

نعداد کشتی های جنگی: 65
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 3
زیردریایی: 6
کشتی گشت زنی: 32
کشتی مین یاب: 0ویتنام

نعداد کشتی های جنگی: 65
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 7
ناوشکن: 0
رزمناو: 13
زیردریایی: 6
کشتی گشت زنی: 25
کشتی مین یاب: 8شیلی

نعداد کشتی های جنگی: 69
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 8
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 4
کشتی گشت زنی: 23
کشتی مین یاب: 0نیجریه

نعداد کشتی های جنگی: 75
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 2
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 93
کشتی مین یاب: 0امارات متحده عربی

نعداد کشتی های جنگی: 75
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 2
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 12
کشتی مین یاب: 2


بریتانیا

نعداد کشتی های جنگی: 76
ناو هواپیمابر: 2
ناوچه: 13
ناوشکن: 6
رزمناو: 0
زیردریایی: 11
کشتی گشت زنی: 4
کشتی مین یاب: 15قطر

نعداد کشتی های جنگی: 80
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 69
کشتی مین یاب: 0تایلند

نعداد کشتی های جنگی: 81
ناو هواپیمابر: 1
ناوچه: 8
ناوشکن: 0
رزمناو: 7
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 32
کشتی مین یاب: 7آلمان

نعداد کشتی های جنگی: 81
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 10
ناوشکن: 0
رزمناو: 5
زیردریایی: 6
کشتی گشت زنی: 4
کشتی مین یاب: 13لهستان

نعداد کشتی های جنگی: 83
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 2
ناوشکن: 0
رزمناو: 2
زیردریایی: 5
کشتی گشت زنی: 3
کشتی مین یاب: 25الجزایر

نعداد کشتی های جنگی: 85
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 8
ناوشکن: 0
رزمناو: 13
زیردریایی: 6
کشتی گشت زنی: 43
کشتی مین یاب: 1تایوان

نعداد کشتی های جنگی: 87
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 20
ناوشکن: 4
رزمناو: 1
زیردریایی: 4
کشتی گشت زنی: 51
کشتی مین یاب: 8


بنگلادش

نعداد کشتی های جنگی: 89
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 6
ناوشکن: 0
رزمناو: 4
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 28
کشتی مین یاب: 5دانمارک

نعداد کشتی های جنگی: 90
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 9
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 8
کشتی مین یاب: 6برزیل

نعداد کشتی های جنگی: 110
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 9
ناوشکن: 0
رزمناو: 4
زیردریایی: 5
کشتی گشت زنی: 34
کشتی مین یاب: 6یونان

نعداد کشتی های جنگی: 115
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 13
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 11
کشتی گشت زنی: 25
کشتی مین یاب: 4فرانسه

نعداد کشتی های جنگی: 118
ناو هواپیمابر: 4
ناوچه: 11
ناوشکن: 4
رزمناو: 0
زیردریایی: 10
کشتی گشت زنی: 17
کشتی مین یاب: 18فیلیپین

نعداد کشتی های جنگی: 119
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 4
ناوشکن: 0
رزمناو: 10
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 36
کشتی مین یاب: 0


مراکش

نعداد کشتی های جنگی: 121
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 3
ناوشکن: 0
رزمناو: 4
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 18
کشتی مین یاب: 0ژاپن

نعداد کشتی های جنگی: 131
ناو هواپیمابر: 4
ناوچه: 0
ناوشکن: 42
رزمناو: 6
زیردریایی: 17
کشتی گشت زنی: 6
کشتی مین یاب: 25ایتالیا

نعداد کشتی های جنگی: 143
ناو هواپیمابر: 2
ناوچه: 14
ناوشکن: 4
رزمناو: 4
زیردریایی: 7
کشتی گشت زنی: 10
کشتی مین یاب: 10مکزیک

نعداد کشتی های جنگی: 143
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 6
ناوشکن: 0
رزمناو: 3
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 131
کشتی مین یاب: 1میانمار

نعداد کشتی های جنگی: 155
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 5
ناوشکن: 0
رزمناو: 3
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 40
کشتی مین یاب: 1کره جنوبی

نعداد کشتی های جنگی: 166
ناو هواپیمابر: 1
ناوچه: 13
ناوشکن: 12
رزمناو: 16
زیردریایی: 15
کشتی گشت زنی: 70
کشتی مین یاب: 11بولیوی

نعداد کشتی های جنگی: 173
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 11
کشتی مین یاب: 0ترکیه

نعداد کشتی های جنگی: 194
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 16
ناوشکن: 9
رزمناو: 0
زیردریایی: 12
کشتی گشت زنی: 34
کشتی مین یاب: 11پاکستان

نعداد کشتی های جنگی: 197
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 10
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 8
کشتی گشت زنی: 17
کشتی مین یاب: 3اندونزی

نعداد کشتی های جنگی: 221
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 7
ناوشکن: 0
رزمناو: 24
زیردریایی: 4
کشتی گشت زنی: 74
کشتی مین یاب: 12کلمبیا

نعداد کشتی های جنگی: 234
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 4
ناوشکن: 0
رزمناو: 1
زیردریایی: 11
کشتی گشت زنی: 55
کشتی مین یاب: 0فنلاند

نعداد کشتی های جنگی: 270
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 0
ناوشکن: 0
رزمناو: 0
زیردریایی: 0
کشتی گشت زنی: 8
کشتی مین یاب: 18هندوستان

نعداد کشتی های جنگی: 295
ناو هواپیمابر: 3
ناوچه: 14
ناوشکن: 11
رزمناو: 23
زیردریایی: 15
کشتی گشت زنی: 139
کشتی مین یاب: 6مصر

نعداد کشتی های جنگی: 319
ناو هواپیمابر: 2
ناوچه: 9
ناوشکن: 0
رزمناو: 2
زیردریایی: 5
کشتی گشت زنی: 227
کشتی مین یاب: 23روسیه

نعداد کشتی های جنگی: 352
ناو هواپیمابر: 1
ناوچه: 6
ناوشکن: 15
رزمناو: 81
زیردریایی: 63
کشتی گشت زنی: 28
کشتی مین یاب: 46ایران

نعداد کشتی های جنگی: 398
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 5
ناوشکن: 0
رزمناو: 3
زیردریایی: 33
کشتی گشت زنی: 230
کشتی مین یاب: 10آمریکا

نعداد کشتی های جنگی: 415
ناو هواپیمابر: 19
ناوچه: 8
ناوشکن: 63
رزمناو: 0
زیردریایی: 70
کشتی گشت زنی: 13
کشتی مین یاب: 11چین

نعداد کشتی های جنگی: 714
ناو هواپیمابر: 1
ناوچه: 51
ناوشکن: 35
رزمناو: 35
زیردریایی: 68
کشتی گشت زنی: 220
کشتی مین یاب: 31کره شمالی

نعداد کشتی های جنگی: 967
ناو هواپیمابر: 0
ناوچه: 11
ناوشکن: 0
رزمناو: 2
زیردریایی: 76
کشتی گشت زنی: 438
کشتی مین یاب: 25منبع: Akşam
سرویس بین الملل اساس نیوز

مطالب مرتبط:

جعل احادیث نبوی توسط داعش

هشدار سفارت امریکا در خصوص حمله داعش به هند

ا

مذاکره پنهانی طالبان با روسیه

احیای امر به معروف و نهی از منکر یکی از راه‌های تر

تیرگی روابط کره جنوبی و امارات عربی و احتمال خروج

رشد اسلام‌ستیزی در سوئد

فروش در چند ثانیه ؛ مشتریان پشت در ماندند

مبارزه با داعش و چالش های فراروی دولت افغانستان

تغییرتقویم قمری به میلادی در عربستان

نوشتن دیدگاه


آخرین تحلیل ها و مقالات

نظرات کاربران

کانال تلگرام اساس نیوز