ادامه مطلب...

اساس نیوز: توصیه های صمیمانه یک روزنامه نگار ترکیه ای به شهروندان آمریکا:

ادامه مطلب...

اساس نیوز: نویسنده این مطلب نگاهی دارد به پیشینه مقابله با ساخت بناهای بلندتر از کعبه در اطراف آن:

ادامه مطلب...

اساس نیوزبهروز قزل: اعتراضات به وضعیت معیشتی و اوضاع اقتصادی، در طی چند روز و با دست درازی سرویس های بیگانه و غفلت برخی عوامل داخلی، به آشوب، خشونت و اغتشاش کشیده شد. اعتراضاتی که در گام نخست، می توانست خطاب به مواردی از قبیل:

- تداوم نسبی رکود اقتصادی

- تشدید بیکاری

- فساد اقتصادی

- کاهش قدرت خرید خانوار

- نظارت ناکافی بر برخی موسسات مالی

- وضعیت نابه سامان بازنشستگان، معلمان و ...

- و حتی اخبار مربوط به مطالبات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر افزایش دستمزد نمایندگی مردم!

صورت گرفته باشد، با موج سواری فرصت طلبان و سناریونویسی سرویس های امنیتی و جاسوسی برخی دولت های منطقه و فرامنطقه، به آشوب هایی خشونت بار و اغتشاشاتی ساختار شکن تبدیل شد که در نهایت، چیزی جز هزینه برای نظام و مردم دردمند در پی نداشت.

ادامه مطلب...

اساس نیوز: تصوف، یا عرفان نوعی طریقت و روش زاهدانه مبتنی بر آداب سلوک و بر اساس شرع جهت تزکیه نفس و اعراض از دنیا برای وصول به حق و استکمال نفس است. تصوف در لغت پشمینه پوشی است و نسبت این جماعت به تصوف، به دلیل پشمینه پوشی آنان است و این نشانه زهد ایشان بوده است (1).

ادامه مطلب...

اساس نیوز: تفاوت ترکیه ی چند سال پیش و ترکیه ی کنونی در مقابل آمریکا چیست؟

ادامه مطلب...

قبیله ی مسلمان "توارگ" در آفریقای شمالی

 

ادامه مطلب...

اساس نیوز: در طول تاریخ، علم ودانش، انگیزه اصلی برای عمل کردن و فعالیت به شمار می رود. در واقع، انسان بدون علم مرده است؛ چرا که جهالت و غفلت، بزرگ ترین دشمنی است که انسان در زندگی خویش با آن مواجه می شود. توسعه و گسترش علم از یک سو و فراگیری دانش از سوی دیگر، از جمله مواردی است که به خوبی می تواند با این دشمن مقابله کند و آتش جهالت را خاموش نماید. با نگاهی کاوش گرانه می بینیم که دین مبین اسلام، مکررا پیروان خود را به فراگیری علم دعوت می کند (1).

ادامه مطلب...

اساس نیوز - عبدالقیوم شکاری: ناآرامی های اخیر در شهرهای مختلف کشور در روزهای گذشته، ایران را به یکی از  تیترهای اصلی روزنامه ها و رسانه های  مهم دنیا تبدیل کرد.

ادامه مطلب...

اساس نیوز: بابانوئل ریشه در آیین ایران باستان دارد و شب سال نوی میلادی نیز هیچ ارتباطی با دین و تولد عیسی ندارد:

ادامه مطلب...

اساس نیوز: آیا اسلام با حقوق بشر سازگاراست؟ این سوال یک قرن است که ذهن بسیاری از اندیشمندان مسلمان وغیرمسلمان را به خود مشغول کرده است و برای پاسخگویی به همین پرسش اساسی، ده ها کتاب و صدها مقاله به نگارش درآمده است.

آخرین تحلیل ها و مقالات

کانال تلگرام اساس نیوز