b_0_0_0_10_images_IMG_0195.jpg

اساس نیوز : حاجی گل محمد چیزفهم را درمشهد وسرای عبدالله جان نقشبندی مجددی ملاقات کردم.

مانند بسیاری ازعلمای نسل قدیم بدون آنکه به حوزه برود کتاب های زیادی مطالعه کرده ومعتقد بود که او وسایرهمقطارانش به دلیل نبود امکانات,فرصت علم آموزی درحوزه علمیه رسمی را نداشته است. اما با این حال درمکتب خانه ازمحضراستادانی که درس دینی می دادند بهره برده است.صحبت اولیه ما سرقیمت زعفران بود.به عقیده حاجی گل محمد، زعفران تایباد مرغوبیت بیشتری نسبت به زعفران منطقه زیرکوه دراستان خراسان جنوبی دارد ومی گفت تبلیغات روی زعفران زیرکوه زیاد بوده وبه همین جهت آن را بهترین زعفران دنیا می دانند.الان قیمت گل زعفران دربازارخراسان کیلویی 50 هزارتومان است که ازآن مقدارحدود 2مثقال زعفران خالص برابربا 70هزارتومان به دست میاد.بنابراین تاجران زعفران بدون آن که کمترین زحمت و نقشی درتولید آن داشته باشند، صرفا به دلیل سرمایه گذاری می توانند ازیک مثقال زعفران درکمترین حالت 10 هزارتومان استفاده ببرند واگرروزی تنها 10 مثقال بفروشند 100مبلغ هزارتومان سود می کنند. حال آنکه درشهری مانند مشهد 1000مثقال زعفران خیلی سریع معامله می شود واین یعنی 10 میلیون تومان عایدی ازمحصول مراتع خراسان جنوبی که سالیانه چندین تن گل زعفران می دهند.حاجی گل محمد می گوید که درتایباد یک مثقال زعفران خالص زیر30هزارتومان است. پس با این حساب خرید این محصول ارزشمند ازتایباد مقرون به صرفه ترخواهد بود.
درسرای سید عبدالله جان نقشبندی کنارحاجی گل محمد نشسته بودم وحواسم به صحبت های وی بود که داشت مسائل فقهی را مانند یک کارشناس مذهبی طرازاول برای حضارموشکافی می کرد.تعجب کردم که چطورآن همه اطلاعات دارد.کتاب قصص النبیا را زیاد خوانده بود وتقریبا داستان های پیامبران را می دانست.
وقت ناهاربود وخادم منزل بیک دردی ایزدی با آفتابه فلزی پرازآب وتشت پلاستیکی وارد شد و به نوبت دستهایمان را داخل تشت شستیم.یادم آمد که این رسم دست شستن درسه دهه قبل به آن طرف درخانه های ترکمن صحرا مرسوم بود.وقتی مهمان می رسید صاحب خانه به احترام وی آب وتشت را به داخل اتاق می آورد تا مهمان زحمت بیرون رفتن نداشته باشد. شاید به این دلیل که آن سال ها مردم هنوزازنعمت شیرآب بی بهره بودند.پس ازصرف غذا سرصحبت با حاجی گل محمد را بازکرده ونظرش را درباره مسائل جهان اسلام پرسیدم.حاجی گل محمد که خود مهمان سرای عبدالله جان بود وقتی اشتیاق بنده را برای مصاحبه دید بیان کرد:در دوره ما مردم ازجنگ و خونریزی دوربودند وارتباط چندانی میان مسلمان ها وکفار وجود نداشت. اما الان تشخیص مرزبین مسلم وکافرسخت شده ونمی توان مسائل را ازهم تمیزداد.بدخواهان دین سال های سال است که افغانستان را به اشغال خود آورده ومردم مسلمان آن جا را می کشند.باید به این ها گفت که اگربه شما ظلم می شد چه می کردید وچطوربرای فرزندان تان خانه وکاشانه جدید می ساختید وسرپرست شان می شدید؟دشمن ما مسلمانان به راه الهی پایندی ندارد وباید با آنها مبارزه مسلحانه کرد.
ازحاجی گل محمد پرسیدم آیا مبارزه مسلحانه می تواند مردم این کشورها را نجات دهد؟
وی پاسخ داد:وقتی شوروی به افغانستان حمله کرد این کشورتنها بود وحامی بین المللی نداشت.ازاین روافغان ها سلاح به دست گرفته وخواستند که مبارزه کنند.دشمن تا وقتی که مبارزی را درمقابل خود نبیند به فکرخروج ازکشورنمی افتد.آن زمان افغان ها با هم متحد بودند وبیشتر اوقات درزمینه سلاح کمبود داشتند اما درحد توان نگذاشتند دشمن راحت بماند و بالاخره آنها را واداربه ترک افغانستان کردند.
خطالب به مرد کهنه کارو زاهد تایبادی گفتم ولی جنگ درافغانستان پس ازخروج قوای شوروی تا حمله آمریکا ادامه یافت وآنها هرگزبه آرامش واقعی نرسیدند.وی با تایید حرفم خاطرنشان کرد:علتش این بود که افغان ها اتحادشان راحفظ نکردند وقدرت طلبی بلای جان شان شد.آنها درزمان حمله آمریکا بی آن که مقصرباشند مظلوم واقع شدند ودرآتش جنگ گرفتارماندند.
ازحاجی گل محمد خواستم درباره سرانجام جنگ درکشورهای عربی نظر بدهد که وی گفت:اتحاد مردم سوریه وعراق می تواند آن ها را ازاین جنگ خانمانسوزنجات دهد به شرط آن که به اتحاد کامل برسند.گروه های طالبان وداعش دست نشانده خارجی ها هستند ومسلمانان باید بدانند هرکسی که لباس اسلامی به تن می کند نمی تواند مسلم باشد.مسلمان حقیقی میانه ای با کشتارندارد.پیامبر(ص)کسی را مجبوربه ایمان آوردن نکرد وانسانی را بیهوده نکشت.اما این ها که هم اجبارمی کنند وهم آدم می کشند ازامت پیامبر(ص)نیستند.مردم عراق وسوریه باید با وحدت وهم بستگی بیگانه ها وداعشی ها را ازکشورشان بیرون کنند ومواظب باشند اتحادشان درپس ازجنگ حفظ شده وبه گرفتاری های امروزافغان ها گرفتارنشوند.
به حاجی گل محمد می گویم همان گونه که درصحبت هایتان اشاره کردید درقدیم مسلمان ها این چنین همدیگر را نمی کشتند وبین شان احترام بود حالا چه اتفاقی افتاده که دست شان به بزرگترین گناه روی زمین یعنی تجاوزبه نوامیس مردم,قتل وکشتاروغارت اموال آلوده می شود وآیا این ها بلایای آسمانی است؟
مرد تایبادی از روی تاسف سری تکان داده و اظهارداشت:این شرایط برای این است که انسان ها تغییر کرده اند وبه جای رجوع به قرآن خدا، گرفتارنفس شده اند.وگرنه آسمان همان آسمان وزمین همان زمین است.کودکی را که می کشند به بهشت می رود.انسان بی گناهی را که می کشند درصورتی که ثوابش سنگینی کند به بهشت داخل خواهد شد. اما آن کسی که بی گناهی را می کشد به جهنم خواهد رفت. پس این جنگ برای او بلای آسمانی است که برسرش نازل شده و به خاطر قتلی که مرتکب می شود، باید تا ابد درجهنم بماند و بسوزد.
به وضوح مشاهده می کنم که حاجی گل محمد با یاد آوری وقایع ناراحت شده است وصلاح را درآن می بینم که ازمسائل داخل صحبت کنم ازاین رو می خواهم که راجع به فعالیت های دینی ومذهبی درتایباد توضیح دهد.وی که هنوزاز وقایع بیرونی نگران و ناراحت بود گفت:تایباد دارای مسجد جامع بزرگ اهل سنت و تعداد زیادی مساجد درمحلات است.روزهای جمعه درمسجد جامع جا برای نشستن پیدا نمی شود و جمعیت نمازگذارازهرطرف به سوی مسجد می شتابند.هرسال جشن ختم قرآن درماه رمضان درهمین مسجد جامع برگزارمی شود که واقعا دیدنی وستودنی است وخوش به حال کسانی که از این فضیلت معنوی بهره کافی برده و آن را به دیگران انتقال می دهند.
از همدلی و همنوایی مردم در تایباد سوال کردم واین پاسخ را شنیدم:در تایباد با توجه به استقرار کامل آرامش وامنیت همه مردم ازوحدت بیشترو یکدلی صحبت می کنند.این وحدت درنمازجماعت مساجد وجلسات قرآنی قابل دیدن است وهرکس سعی می کند دراین راه پیشقدم باشد.تایباد از نظر وحدت وامنیت مقام اول را دارد و علمای این شهردرتکریم و احترام مردم ازیکدیگر سبقت می جویند.
آخر صحبت ما بود که با لحن شوخی به حاجی گل محمد می گویم:گویا شما درهمه چیزخودتان را جلومی دانید.هم درزعفران تایباد وهم در دیانت این شهرازلحاظ کیفیت بهترین هستند.حاجی گل محمد درپاسخ گفت:ازشما می خواهم تا حتما به تایباد بیایید وبه چشم خود سرافرازی وسربلندی مردم درکنارعلما را مشاهده کنید وببینید که این ها چطوری دین را دوست دارند وچگونه درجهت اعطلای راه حقیقت تلاش می کنند.
خبرنگار:طاهرجانی

مطالب مرتبط:

انهدام تونل مخفی داعش از سوی نیروهای پیشمرگ

ا

انتقاد شدید یک عالم تونسی از حکام عربستان/کعبه هم

استفاده داعش از اینترنت و رسانه های دیجیتالی

داعش اعضای ترک خود در موصل را بازداشت کرد

گسترش دین مبین اسلام در ماداگاسکار

رابرت گیتس: با خروج نظامیان آمریکایی طالبان افغانس

داعش در حلب - سوریه

ده‌ها نظامی افغان به طالبان پیوستند

وزیر دفاع انگلیس دولت را تهدید به سرنگونی کرد

نوشتن دیدگاه


آخرین تحلیل ها و مقالات

نظرات کاربران

کانال تلگرام اساس نیوز

تبلیغات