b_300_300_16777215_10_images_hijab_poster_101_big.jpgاساس نیوز ،عبدالظاهر داعي:اصل دعوت به بي حجابي، برهنگي، خلاصي از قيود لباس هاي مستور مانند ساير صادرات دستاورد غرب است كه به كشورهاي اسلامي منتقل شده است.

اما آنچه در اينجا قابل ياد آوري است اين است كه فرهنگ شرق و غرب در طول تاريخ بشري داراي دو راه كاملا متفاوت بوده و هركدام سلوكيات و اخلاقيات خاصي داشته كه اباحيت (آزادي بدون قيد وشرط) فعلي غربي نيز ثمره ي همان انديشه هاي قديم يونانيان و روميان مي باشد، زيرا با نظر در آثار فرهنگي قديم، ومجسمه هايي كه از شرقيان بطور داشته هاي تاريخي باقيمانده، بخوبي مشاهده مي شود كه شرقي ها در اصول خويش داراي فرهنگ پوشش و ستر مردان و زنان بوده، و برعكس غربي ها در بسا از داشته هاي خويش بي ستري و بي لباسي را جزء فرهنگ تاريخي خويش معرفي مي کنند.

     نويسنده اين سطور شخصا از شهر مصراته ليبيا كه در آن آثار تاريخي روميان قديم تا هنوز پا برجاست، به چشمان خويش ديدم كه در استاديوم هاي ورزشي آنان مجسمه هاي عرياني بود كه تمامي اعضاي بدن انسان را بصورت اصلي آن حتى بدون يك پرده ي نازك نشان مي داد، و بدين نتيجه رسيدم كه اين مجسمه هاي تاريخي روميان قديم نمايانگر فرهنگ قديم آنان است كه بر اساس بي ستري و بي لباسي براي نسل هاي عصر حاضر منتقل مي شود.

   در اين مورد نويسنده ي كتاب (بازخواني قصه خلقت) مي نويسد: (پرداختن به انسان غربي و شرقي نيازمند بحث گسترده تري است اما به نظر مي رسد كه تفاوت اساسي دو نوع انسان بيني در آن است كه اومانيسم جديد غربي مستقيما تأثير پذيرفته از انديشه اصالت بشري يوناني است.

     انديشه اي كه اساسا به لذت تن بها مي دهد و زيبايي و كاميابي و كامجويي را محور اصلي سعادت و خوشبختي بشر مي شمارد به همين دليل (قدرت، ثروت ولذت) سه شعار اساسي عصر رنسانس و پس از آن انقلاب علمي و صنعتي و تحولات بعدي نيز، انسان غربي را به اين سه خواسته رسانده است، به ويژه لذت و كامجويي در انسان نگري غربي اصل مهم و غير قابل چشم پوشي است، لذت تن در آثار هنري (نقاشي و مجسمه سازي ... ) غرب از يونان قديم تا عصر جديد آشكار و برجسته است، ازاين رو در آن فرهنگ زن و برهنگي از قديم تا كنون حضور فعال دارد). (بازخواني قصه خلقت، ص: 9)

   برعكس اين تاريخ طويل برهنگي و بي ستري غربي، عفت و پاكدامني شرقي ها درطول تاريخ آنان قابل مشاهده و درك است، و غالبا شرقي ها به معنويت، اخلاق، و روحانيت بيشتر تمسك داشته اند، مولف مذكور در اين مورد مي نويسد:

   اما در مقابل در شرق، (التذاذ معنوي)، (تعالى نفس) و (تكامل روح) اهميت داشته است ... در جهان شرق، طبيعت، ماده، ثروت، قدرت و تن در خدمت روح، نفس و اخلاق و معنويت بوده است. به همين دليل لذت تن در شرق يا محكوم بوده است و يا مهار شده و بي دليل نيست كه در شرق همواره پوشش زن وجود داشته و برهنگي زشت و خلاف شأن انساني تلقي مي شده است، با اين كه مسيحيت يك دين شرقي بود و به غرب رفت و تلاش كرد تا فرهنگ اصالت بشري غربي را تغيير دهد و پوشش را در قرون وسطى اعتبار بخشيد.

    اما با دوران رنسانس و آغاز قرون جديد اين پيوند غرب و شرق گسسته شد و بار ديگر اومانيسم يوناني و غربي چيره شد و آيين شرقي را حذف و دست كم ضعيف كرد ... تقابل فرهنگ شرق و غرب در موزه (لور) فرانسه به خوبي آشكار است.) بازخواني قصه خلقت،: 9 - 10.
با در نظر داشت نقاط فوق مي بينيم كه جهاني سازي غربي نه تنها در بخش اقتصاد وسياست ملموس است، بلکه علاقمند دخول دراصالت هاي فرهنگي و عقيدتي شرقيان نيز مي باشد, آنان مي خواهند همان فرهنگ برهنگي و عورت گشايي خويش را درشرق اسلامي نيز بگسترانند.

   ولي در مقابل اين جنگ فرهنگي غربي ها عوامل منع و مقاومت زياد در بين مسلماناني كه هويت افغاني و اسلامي خويش را ازدست نداده اند موجود مي باشد، خواهران مسلمان ما پوشش و ستر را جزء هويت انساني، اسلامي و افغاني خويش مي دانند و هيچ گاه خود را تسليم تقاضاهاي مغرضانه بيگانگان نمي سازند.

   نه تنها حفظ اين كرامت در بين مسلمانان كشورمان و ساير كشورهاي اسلامي آرزوي هر انسان با هويت و فرهنگ اسلامي است بلكه غيرمسلمانان كشور ما كه هندوهاي سيك مي باشند نيز عفت خانوادگي شانرا جزء مهم اخلاقيات يك افغان مي دانند.

     زيرا ديانت آنان نيز اساس شرقي داشته و فرهنگ شان نيز زاده همين مرز و بوم است، هيچگاهي به گفته هاي بيگانگان تسليم نمي شوند. زيرا ترك هويت و فرهنگ، ترك شخصيت و اصالت است، و هركه اصالت خويش را از.دست داد ذوب فرهنگ هاي ديگران شده وجود و.عدمش مساوي مي باشد.
  در تلويزيون امارات متحده عربي يكي از خواهران مسلمان را ديدم كه با حجاب اسلامي مستور بود و تنها دو چشمانش معلوم مي شد، او كه در مسلك خويش دكتورا داشت و يكي از استادان بزرگ خليج فارس مي باشد در مورد حجاب گفت:من چندين سال است كه در مورد حجاب و حقوق زنان مسلمان بحث و پژوهش مي نمايم.

     يك نکته ي اساسي را كه خود كشف نمودم اين بود كه من هيچ موجود زيبا و پر قيمت جهان را بي حجاب نيافتم، تمام ميوه جات حجاب دارند، سيب با حجاب زيبايي پوشيده شده، و هرگاه اين حجابش دور شود بعد ازچند لحظه شکلش تغيير خورده و با فاصله اندک فاسد مي گردد.

    اشياي قيمتي را مردم درجاي امن با حجاب حفظ مي نمايند، من كه در صنف تدريس مي نمودم ديدم كه قلم ماركر داراي پوشش كه بمثابه حجاب است مي باشد، و هرگاه چند دقيقه حجابش را دورنماييم مي بينم كه خاصيت خود را از دست داده فاسد مي گردد، واز كار مي افتد، از اينکه تمامي موجودات با ارزش حجاب دارند، و دوري آنان از حجاب شان سبب هلاكت شان مي گردد. درك نمودم كه زنان و خواهران عزيز و گرانقدر ما در جامعه خويش با عزت و كرامت هستيم و همين حجاب كرامت ما را حفظ مي نمايد در غير اين صورت سبب فساد خود و جامعه خواهيم شد.
   دانشمند ديگري مي گويد: هرگاه مدنيت در بي لباسي و عريان گردي باشد حيوانات بايد نسبت به همه متمدن و پيشرفته باشند. زيرا آنان هيچ لباسي ندارند. بايد دانست كه مدنيت مادي انسان را از انسانيت به حيوانيت مي كشاند، محبت انسان را به حيوانات زياد نموده، خانواده ي انساني را واژگون مي سازد، و از اينكه معنويت در حيات شان نقشي ندارد، اخلاق ديني را بد مي بينند، بسياري از آنان از زندگي يكنواخت مادي خسته شده به جنگل ها رو آورده با حيوانات زندگي مي كنند.

   زيرا ماديت و ماده پرستي دريچه اي را براي حيوانيت باز مي نمايد، دعوت به عريان گردي و بي حيايي يكي از آثار زشت مدنيت مادي مي باشد.ولي آناني که از مدنيت مادي و معنوي هر دو برخوردار باشند لذت زندگي را در حيات صفا، صميميت، اخلاق، پاکي و ناموس شناسي مي دانند.

دانشمند ديگري مي گويد: اصلا زنان با حجاب آزاد هستند، زيرا آنان مي توانند كه با ملاقات با اقارب نزديك (محارم) و بيگانگان در تعيين اندازه لباس خويش تصميم بگيرند، ولي زنان بي حجاب از اين آزادي برخوردار نيستند، زيرا هركسي مي تواند (خواه بيگانه باشد يا از اقرباء) بدون اراده وتصميم وي اعضاي بدن او را مشاهده نمايد. زيرا خودش حجاب و پوشش خود را دور نموده خود را وسيله لذات نامحرمان ساخته است. بنابراين حجاب سمبول آزادي و عريان گردي نوعي از غلامي عصر حاضر مي باشد.

منبع:سایت تذکره

ادامه دارد

مطالب مرتبط:

افتتاح مرکز بین المللی صلح و همسازی اسلام و مسیحیت

استاندار کرکوک نیروهای پ ک ک را در منطقه مستقر کرد

امام جمعه موقت بانه : مردم در انتخاب رئیس جمهور "ص

"توافق کثیف" مرکل و اردوغان

اجرای آتش بس در یمن

ا

زاکربرگ از طرح مبارزه با پخش زنده قتل ها در فیسبوک

خشم اسلام ستیزان از احداث یک مسجد در رومانی

مقامات افغان با دفتر سیاسی طالبان در قطر رایزنی می

بازگشت خاموش القاعده به افغانستان

نوشتن دیدگاه


آخرین تحلیل ها و مقالات

نظرات کاربران

کانال تلگرام اساس نیوز

تبلیغات