b_300_300_16777215_10_images_seydi.jpg

اساس نیوز،دکتر جلال الدین سیدی: جامعه شرقی ما در ذات خود بطور طبیعی جامعه ای محافظه کار است. این محافظه کاری در مقابل تکنولوژی به گونه ای عینی ومحسوس قابل ادراک است.

 یادم می آید اولین بار که عکس العمل پدر بزرگ ومادر بزرگم را در مواجه با اختراعات شگرفی چون دوربین عکاسی و رادیو و تلویزیون و سینما دیدم بسیار شگفت زده شدم. زیرا ایشان هم مثل غالب پیر مردان و پیر زنان جامعهء مذهبی محافظه کار ما، این ابزارهای مدرن و دستاوردهای تکنولوژیک عمدتا غربی را وابسته به شیاطین و بهره وری از آنها را موجب ضلالت می دانستند. به گونه ای که  گرفتن عکس و شنیدن صدای رادیو و دیدن تصاویر تلویزیون ونشستن روی صندلی سینما را گناه می شمردند، در دوران نوجوانی که این تفسیر و تاویل کهنسالان را از دستاوردهای نوین سمعی و بصری مشاهده کردم ، بنظرم عجیب وغریب می آمد.

بعدها که کمی بزرگتر شدم این همه محافظه کاری نسل پیشین را در قبال نوآوری های تکنولوژیک، مبتنی بر جهل جامعه نسبت به سیرتکاملی تکنولوژی و تاریخ قلمداد کردم.بعد از دیدن تظاهرات وتجاهراتی که برای استحالهء فرهنگی جامعهء شرقی از جانب جامعهء غربی که موجد این تکنولوژی به زعم نسل قدیم مشکوک بودند صورت می گرفت، دریافتم شاید بهتر باشد که در دیدگاه خودم نسبت به ارتجاعی بودن نظریه محافظه کاری در قبال تولیدات تکنولوژیک بیگانگان تجدید نظر کنم.

در حقیقت نسل قدیم و دیرباورما، نسل مارگزیده یی بودند که تجربیات تلخ زندگی به آنان آموخته بود برای داشتن عمری درازتر، بهتر است از ریسمان سیاه و سفید هم بترسند. به عبارت دیگر، آنها به تجربه دریافته بودند گربه بیگانه هرگز محض رضای خدا موش نمی گیرد و بایستی قبل از اینکه شاکر این هدیهء سخاوتمندانه غربی ها که مثل اسب تروا که تا دم در خانه هایشان  آمده و بطور اسرار آمیزی از جانب افراد ناشناس  تقدیم گشته است باشند ، بایستی ابتدا از کنه نیّت تقدیم کنندگان آن مطمئن شوند یا اینکه به کلی و از اساس با وجود آن مخالفت کنند. زیرا از نظر بینش عرفی محافظه کارانه، اصل بر ضلالت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود!

شاید این ابتدائی ترین نسخهء بینش رئالیستی و حتی نئورئالیستی باشد که واقعیت های تلخ زندگی را به بی رحمانه ترین و بی ملاحظه ترین شکل سعی می کند به دیگران بیاموزد وقتی خوب فکر می کنیم در می یابیم  فی نفسه اتخاذ چنین سیاست عرفی با توجه به شرایط آموزسی و ارتباطی حاکم بر آن دوران، پر بیراه هم نیست.  اما با اینهمه نسل قدیمی هم مثل ما تنها نیمه ای از لیوان را می دیدند.

بااین تفاوت که آنها نیمه خالی لیوان را درخاطر نگه می داشتند و ما نیمهء پر آن را ، بد بینی و بی رحمی گزندهء آنها نسبت به هر پدیدهء نوینی ناشی از تمایل آنها به ازدست ندادن داشته هایشان بود و خوش بینی و علاقهء بی تکلّف ما به هر چیز نوینی ناشی از تمایلمان برای بدست آوردن سریعتر نداشته هایمان. از این رو نصایح تکراری نسل قبلی به ما بوی کهنگی و عدم تفاهم و شکاف بین نسل ها می داد!

  وقتی هنر منتشره در رادیو وتلویزیون وسینمای هدیهء غرب را که با الگوبرداری از منبع مولّده تکثیر می شد دیدیم، حس کردیم آنچه دارد اتفاق می افتد ایجاد حس تردیدی بیشتر در نسل جدید نسبت به ارزشها و بنیان های فرهنگی نسل قدیم و جامعه ای می باشد که برپایهء باورهای آنها ساخته شده است .پس از مدتی روشنفکر تر هایمان در یافتند موجی که قرار بود سوارش بشویم ، مدتهاست مارا با خود به هرجا می خواهد می کشاند و در حقیقت بر ما سوار است.

   با نفوذ خزندهء تولیدات سمعی وبصری غربی بر جامعهء مسلمان وشرقی ما، تکنولوژی سمعی بصری جادوئی ما را مسخ نمود، در آن زمان دیگر برداشت های ما از دنیای اطرافمان را غربی ها شکل می دادند و ارزشهای ما را هالیوود می ساخت اما برای ساختن آن ابتدا باورهای مان نسبت به دنیای ساده و بی آلایش ودین ومذهب نیاکان مان را خراب می کرد و به تعبیری دیگر، غرب از هالیوود بعنوان تخریب چی حرفه ای بهره می برد.

این را در اثنای هشت سال دفاع مقدس که یک تیم فیلم سازی ایتالیائی با تقلید ناشیانهء از آمریکایی ها فیلمی ساخت تا به عنوان یک مستند به خورد جامعه جهانی بدهد و ثابت کند ایرانی ها دست به جنایات جنگی می زنند و سرباز عراقی را با بستن ازچهارطرف به جیپ های جنگی و حرکت دادن آنها از وسط چهار شقه کرده اند، به وضوح دیدیم وبخوبی فهمیدیم.

تسلط هالیوود بر دنیای واقعی با ساختن دنیای مجازی مطابق الگوهای مورد نظر غرب در ذهن نسل جوان صورت می گرفت

 هالیوود رسانه های سمعی وبصری را جهت شستشوی مغزی مردم تغذیه می کرد. هر آنچه میخواست را می ساخت و هر آنچه نمی خواست را تخریب می کرد.بر همین اساس،"هالیوودیسم"از دیرباز و در دوران جنگ سرد با تبحّر مشغول تخریب چهرهء رقیب یا همان بلوک شرق  بود و در این راه طی طریق خارق العاده ای به ثبت رسانده بود.

 نقش هالیوود در تضعیف باورهای نسل جوان شوروی نسبت به ایدئولوژی نسل قدیمی مدتها بود داشت پایه های حاکمیت وحدت ایدئولوژیک نسل قدیم وجدید را مثل موریانه می خورد و پیرمردهای محافظه کار حزب حاکم تازه وقتی متوجه این موضوع شدند که دیگر دیر شده بود. آنها هم مثل همه محافظه کاران پیر که محافظه کاری شان برحسب عادت صورت می گیرد و بجای اثبات خودهمیشه راه نزدیک تر و راحت تر یعنی انکار رقیب را انتخاب می کنند، پویائی خویش را ازکف داده و از چشم نسل جدید و جویای تازه گی ها افتاده بودند. هیچ نسلی از" دین و مذهب نه" که با محافظه کاری های قدیمی وملال آورش آزادی های نسل نوین را محدود میکند دل خوشی نخواهد داشت.

 چنین بود که درجنگ سرد رسانه ای و اطلاعاتی که نزدیک به نیم قرن طول کشید، سرانجام مدرنیسم غربی، کنسرواتیسم شرقی را شکست داد.

بعد از فروپاشی  اتحاد جماهیری سوسیالیستی شوروی و بلوک شرق، کمپانی های اسلحه سازی و مافیای اقتصادی و تجاری غرب ودر راس آن ایالات متحده آمریکا شدیدا نیازمند تراشیدن دشمن جدیدی برای خالی نبودن عریضه توجیهات شان برای حضور در خاورمیانه بودنداین دشمن چیزی نبود جز اصلی ترین عنصر در فرایندتحقق تز"پایان تاریخ"و  " "برخورد تمدنها

.  برخوردی که یک سر از رشتهءدرازش برمی گشت به جنگ های صلیبی و یک رشته اش به تفکر اوانجلیستی نئوکانهای آمریکایی واروپایی که به زعم شان قرار است در اثر رویارویی جبههء خیر به نمایندگی تفکر مسیحیت صهیونیست و جبهه شر به نمایندگی اسلام رادیکال حادثه آرماگدون اتفاق افتد و قوم بنی اسرائیل از آوارگی بدر آید و قائم آل اسرائیل یعنی مسیح موعود ظهور کند.

  برای اینکار بایستی حس متراکمی از کینه ورزی غربی علیه اسلام در جامعه جوان غربی که سربازان آماده بخدمت و جان فشانی برای هرنوع جنگی در ظاهر بنام ایدئولوژی پاک غربی و در باطن بکام شرکت های فراملیتی مافیائی خواهد بود، شکل بگیرد.بار دیگر جنگ نرم رسانه ای برای صاف کردن جادهء جنگ سخت واقعی به راه افتاد.

اما در جدید ترین نسخه اش شاهد تفکری ارتجاعی سوار برمرکب تکنولوژی ،بودیم که داشت یک سناریوی کمدی را به سبکی دراماتیک اجرا می کرد.انگار یک گروه از قبرستان تاریخ و از میان نقش های منفی فیلم "محمد رسول الله" "بیرون آمده و پای به عرصهء دنیای واقعی گذاشته بودند به عبارت دیگر با کمال شگفتی  شاهد تلفیق اعجاب آورحکایت همان تکنولوژی مشکوک و اوهام پرداز غربی با آن محافظه کاری آشنای جامعه مذهبی شرقی خودمان شدیم.

  افرادی با ریش های بلند وسیاه، شلوارهای  تا قوزک پا، که یقیناً اگر پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های مرحوم مان زنده        می بودند مورد اعتماد واحترام آنها قرار می گرفتند و بر بیرق هایشان مهر رسول خدا بود، همان تکنولوژی مطرود و تکفیرشده عکاسی و سینما وتلویزیون و مزید برآن اینترنت را هم بخدمت گرفتند تا این بار چهره ای باور نکردنی از اسلام برای جهان ترسیم کنند. چهره ای که تا قبل از آن القاعده و قبل تر از آن طالبان هم نتوانسته بودند چنین ماهرانه تصویر کنند.همانطور که پیشگامان جنگ نوین صلیبی می خواستند. اسلامی که به صغیر و کبیر و زن و مرد و ضعیف وقوی و صحیح و مریض رحم نمی کند و بدون محاکمه در میادین شهر محکوم و معدوم میکند، آنهم به قرون وسطایی ترین و فجیع ترین شکل.

 سربریدن و مثله کردن و به آتش کشیدن و در تیزاب افکندن و منفجر کردن و در قفس های آهنی یا میان لاستیک های کامیون زنده زنده آتش زدن و هرآنچه از یک ذهن نابغهء وحشی بر میآید و در ذهن انسان معمولی نمی گنجد، برای ایجاد وحشت از اسلام ابداع شد و جالب اینکه با وسواس تمام به تصویر کشیده و در تمام دنیا منتشر گردید.

 "اکیپ پروژهء تصویر برداری اسلامو فوبی با بازیگردانی تازه مسلمان های اروپائی داشت مثل ساعت کار می کرد.منفورترین تصویر از مسلمان و اسلام داشت برای جامعهء غربی به ماهرانه ترین شکل وظاهرا توسط خود مسلمانان ترسیم می شد.

 دیگر برای بد گفتن از مسلمانان لزومی نداشت کتابها نوشته و سخنرانیها انجام شود. تنها اشاره با نوک انگشتان به سوی یک نقطهء درشت وسیاه کافی بود تا نسل جوان غربی اجازه ندهد خیال آشنائی با اسلام، حتی از ده فرسخی ذهنش هم عبورکند اکیپ موصوف در لباس جاهلیت سیاه پوش ، در اصل بیش از آنچه سپید پوشان صدر اسلام را در اذهان زنده نمایند ، دشمنان آن را به اذهان متبادر می کرد، مع الوصف عوامل پروژه  با تظاهر به اسلام گرائی و بهره وری از تکنولوژی مدرن هالیوود وتجاهر در جنایت و قتل عام، هرآنچه از دستشان بر می آمد برای تخریب وجهه وتخدیش چهرهء اسلام انجام        می دادند.

 با کمال ناباوری اذهان عمومی جهان به یکباره از بیابانهای عراق و شام همانند قارچ سربرآورده و به یک باره پایه های نه چندان مستحکم دولت های عراق وشام را به لرزه درآوردند و دست القاعده را ازپشت بستند، کاری کردند که دیگر مشکل درجه یک خاورمیانه دولت نامشروع اسرائیل نبود، مسئلهء موجودیت نامشروع دولتی دیگر بود که ادعای خلافت دنیای اسلام را داشت اما هیچ سنخیتی نه با سیرهء خلفای راشدین ونه خلفای مابعد آن نداشت زیرا با مفهومی بنام عدالت و اخوت و اسلام و جنبه های غالب رحمانی اش بیگانه بود.

  با این وجود خودرادولت اسلامی عراق وشام"و سپس خلافت اسلامی نامید اما همه آنرا با نام "داعش"شناختند. پدیده ای که ازنظر متدولوژیک بیش از هرچیز نماد قساوت هیستریک و پروپاگاندای هالیوودی بود لیکن رسانه های غربی آنرا بنام اسلام سیاسی رادیکال پوشش دادند.

اما براستی داعش چه بود وچگونه بوجود آمد وتوانست درمدت کوتاهی بخش مهمی از نواحی ژئواستراتژیک و ژئو اکونومیک ونفت خیز خاورمیانه را به تصرف درآورده، دولت های منطقه ئی و فرامنطقه ئی را درگیر مسئله خود بنماید؟ این موجود مرموز و بی رحم که نام اسلام را بدنبال خود روی زمین می کشد جسارت اعلام جنگ و میدان خوانی برعلیه قدرت های ریز و درشت جهانی و منطقه ای را ازکجا کسب می کند و چگونه توانسته علیرغم اینهمه دشمن تاکنون به حیات سراسر فاجعه بار خود ادامه دهد؟ آیا بعد از درگیر کردن پراکندهء همهء دولت ها در سراسر جهان با خود و درگیر کردن متمرکز دولت های اسلامی و بویژه خاورمیانه با خود، دامنهء توسعهء سرطانی خود را به کشور ما هم خواهد کشانید؟ منبع تغذیه، متدهای توسعه و هدف غائی این پدیده چیست وبررسی متدولوژیک و پاتولوژیک داعش چگونه است؟

در قسمت های آتی این مقالات به همهء این سئوالات یک به یک پرداخته  خواهد شد.

 ازهمه مهمتر آسیب شناسی میهن عزیز ما در قبال این مولود نامیمون و ساخته وپرداختهء غرب و رژیم صهیونیستی است که بی شک دیر یا زود به سبک و سیاق رایج خود سعی در نفوذ بین اقلیّت های ناراضی و بویژه پیروان اهل تسنن خواهد نمود، علی الخصوص در منطقهء ما با توجه به پتانسیل حضور فرقه های وهابی که میزبان اصلی تفکر تکفیری و سلفی هستند بررسی پژوهشی و علمی قضیه از نیازهای مبرم سیاسی و امنیتی می باشد که عدم توجه به جدّیت موضوع و آسیب شناسی متدولوژیک به موقع، خسران های جبران ناپذیری متوجه آرامش و آسایش میهن  ما خواهد نمود.

  بنابر این آنچه به زبانی عامیانه بیان داشته شد تنها مقدمه ای برای ورود به مسئلهء داعش بود.  . .

 

(دکتر جلال الدین سیدی ؛ از فعالان سیاسی و اجتماعی ترکمن بوده و مدرک دکترای  علوم سیاسی خود را از  ترکیه اخذ نموده است)

Save

Save

مطالب مرتبط:

تأکید کشورهای اسلامی به «وحدت» برای پایان دادن به

آئین فارغ التحصیلی طلاب مدرسه علوم دینی مصلحی آق ق

محمودعباس:از طرح امریکایی برای تشکیل کشور فلسطین ح

مراسم مذهبی «پیشوا اجتماع» در بنگلادش

رجب طیب اردوغان:لایحه بازگشت حکم اعدام در پارلمان

ا

مولانا عبدالحمید با تاکید بر رعایت حقوق اقوام و مذ

مظنون حمله به بازار کریسمس برلین در ایتالیا کشته ش

نخستین هتل حلال در مالزی مجوز گرفت

امیر قطر را در خانه اش زندانی کرده اند

نوشتن دیدگاه


آخرین تحلیل ها و مقالات

نظرات کاربران

کانال تلگرام اساس نیوز

تبلیغات