b_300_300_16777215_10_images_IMG_0051_2.jpg

اساس نیوز :حوزه علمیه سراج الدین  در روستای چپاقلی از توابع بندرترکمن قرار دارد.

مدرس و مدیر این حوزه استاد حاج بایرام آخوند اونق است که افتخار شاگردی مرحوم استاد گرانقدرالحاج قربان آخوندکسلخه وفارغ التحصیلی ازحوزه علمیه قرنجیک را درکارنامه دارد.
استاد بایرام آخوند اونق از چند حوزه علمیه واساتید دیگرنیزکسب علم نموده است من جمله درحوزه علمیه عرفانی عرفان آباد ازمحضر استاد گرانقدرالحاج عبدالرحمن آخوند تنگلی طانه وحوزه علمیه چاروایلی ازمحضراستاد گرانقدرالحاج حال محمد آخوند بندیشه بهره برده است.حاج بایرام آخوند اونق درسال 1386 هجری شمسی حوزه علمیه سراج الدین را با کمک مردم روستای چپاقلی واطراف تاسیس نمود.این حوزه دارای چند اتاق خواب,چند درس خانه,کتابخانه و انباری می باشد.
 دربعدازظهر روزدوم ازدومین ماه پاییز به ملاقات استاد بایرام آخوند اونق می رویم.خوشبختانه دیداربایرام آخوند ممکن می شود وپس ازپاره ای صحبت های معمول نظر وی را راجع به سخنرانی هایش درمراسم های عروسی,اهداف وتاثیرات آن درمیان مردم جویا می شویم.مدیرحوزه علمیه سراج الدین درپاسخ می گوید:به نظر بنده ضروری هست تا مردم ازطریق مختلف با علما درارتباط تنگاتنگ باشند.این ارتباط وآشنایی ازدیدگاه های هم می تواند درجوانان  ایجاد انگیزه وشوق نماید تا به دین اهمیت دهند.استمراربخشیدن به ارتباط باعث تشویق جوانان درآمدن آنها به مسجد شود.درحدود 30 الی 40 سال پیش ازاین، مراسمات عروسی به شکل خوبی برگزارنمی گردید چون آن زمان میان مردم وعلما درمحافل عمومی ارتباط تنگاتنگی وجود نداشت.تجربه گذشته موجب گردید تا علما دراجتماعات حاضرشده و به ایراد سخنرانی بپردازند و رفته رفته ارتباط خوبی را با جوانان برقرارنمایند.هدف ما این است که این رابطه را افزایش دهیم.وقتی دیدارها تداوم یابند، می توانیم با اقشارمختلف درباره دین,شریعت واحکام تبادل افکارکنیم.خواسته قلبی ما ازجوانان ارتباط شان با خدا است.
 با توجه به اینکه درمراسم جشن وعروسی عمدتا اقشارجوان حضور می یابند ازبایرام آخوند اونق درباره دیگر برنامه های دیدار با سایر اقشار مردم سوال می کنم که وی این گونه پاسخ می دهد:ما شب ها  نشست های مفیدی را درحوزه برگزارمی کنیم وپذیرای مراجعه کنندگان هستیم.نشست ها براساس سنین مختلف دراتاق بزرگ برنامه ریزی می شوند وشما می بینید که مراجعین به چند دسته تقسیم شده وبه علم آموزی ویا مباحث دینی می پردازند.
یکی دیگرازبرنامه های ما سرکشی به منازل روستا در روزهای جمعه است که به نوبت انجام می شود.دراین برنامه نیز هدف اصلی دیدار با مردم ازنزدیک هست تا آنها به هم صحبتی با علما ترغیب شده وبه مسجد بیایند.این طرح با تاثیر زود هنگامش خیلی خوب جواب داد واکنون جماعت مسجد نسبت به گذشته بیشترشده اند.پیامبر(ص)هم درابتدای رسالتش ازمردم نمی خواستند که بلافاصله نمازخواندن را شروع کنند بلکه ضمن برقراری ارتباط  وانجام صحبت آنها را بسوی خدا دعوت می کردند.
درادامه بحث,موضوع فعالیت برخی جریان های انحرافی هم چون وهابیت که به نام اهل سنت ،ذهن وفکرجوانان را مورد هدف خود قرارداده ودرسال های اخیرباعث به وچود آمدن نگرانی شده اند به بررسی گذاشته می شود.
مدیرحوزه علمیه سراج الدین چپاقلی درتحلیل عوامل گسترش برنامه های جریانات مذکور این گونه نظر می دهد:هرجوانی که به راه های انحرافی تمایل پیدا کرده بتدریج در این مسیر گام بر می دارد.علتش این است که آنها راه و روش دین را ازکسانی فرا می گیرند که اهداف ضد دین و مذهب درسردارند.وقتی اطلاعات مفید ازسرچشمه مناسب گرفته نمی شود نتیجه مثبت حاصل نمی گردد.
توصیه ما به جوانان این است که تحت تاثیراطلاعاتی که ازجاهای دیگر در منطقه ترویج می گردد، قرارنگیرند وببینند چه کسی تبلیغ می کند ودربین مردم ازچه جایگاهی برخورداراست.باید بررسی شود یک مبلغ چه طور آدمی است,چه اخلاقی دارد وآیا مردم با وی موافقند یا خیر.وقتی کسی درگروهی فعالیت می کند که مورد تایید مردم نیست چگونه می توان دنباله روی ادعاها وحرفهایش بود؟این گونه اشخاص در وهله اول باید مورد تایید مردم وبین آنها دارای جایگاه باشند.جوانان باید به علما حقیقی مراجعه کرده و درباره مسائل دینی ازآنها پرسش نمایند.
بحث جرایان های انحرافی ما را به سمت تاثیرات ماهواره که مخاطبان بسیاری دربین مردم وبه خصوص اقشارجوان دارد می رساند.بایرام آخوند اونق نظرات جمع حاضر را شنیده وتوضیح داد:ماهواره یکی دیگرازمشکلات جوانان ما است که با پخش برنامه متعدد عقاید وهابیت را به مخاطب تزریق می کند.امروزه گروهی که از وهابیت تاثیرمی گیرند اکثرا جوانان تحصیل کرده هستند که تلاش می کنند همه مسائل را در ظرف محدود عقلی انسانی حلاجی نمایند.دراین باره علما که آگاهی بیشتری دارند باید حرکت واقدامات مفیدی را به انجام رسانده ودراجتماعات,نمازهای جمعه,نشست های دینی و ضیافت ها به مردم نسبت به جریان وهابیت هشداردهند.به عقیده بنده نباید با اعضای این جریان رو در رو برخورد کرد تا خیال نکنند که مهم هستند.شرط تبلیغ این است که مبلغان کتب منتشر شده ی مذهبی را قبول داشته باشند.
ازبایرام آخوند می پرسم که وهابی ها ازچه ابزاری استفاده می کنند که تا این حد موجب نگرانی مردم ومبلغین واقعی دین را شده اند.وی جواب می دهد:آنها درشروع کارحرف هایی نمی زنند که باعث ایجاد حساسیت در نزد اشخاص شود وبه طرح مسائل ساده و باور پذیر می پردازند.مشکل اصلی ازآنجا نشات می گیرد که مخاطبان عمدتا جوانان برای تحقیق واطلاع ازچگونگی مسائل,آنها را درنزد ما بازگو نمی کنند وتفاوت های فکری وعقیدتی زمانی نمود پیدا می کنند که دیگرکارازکارگذشته است.باید بپزیریم که درعصرما والدین ارتباط عاطفی کمی با فرزندانشان دارند و رفع این خلاء وکمبود باید توسط علما برطرف شود.جوانان باید درموارد فقهی ودینی به بینش وآگاهی صحیح دسترسی یابند.
اوضاع بغرنج درکشورهای درگیربا جنگ صحبت مان را داغ می کند وبا کنجکاوی ازبایرام آخوند اونق که خود ازطیف علمای جوان است می خواهیم به عنوان یک کارشناس مذهبی  عقایدش را در این زمینه بیان کند.این عالم اهل سنت می گوید:سالها پس از رحلت پیامبر(ص)عده ای بنام دین برای اهداف دنیایی خود شروع به تلاش کرده اند وهمانطورکه می دانید اخیرا چند سالی هست این کاربا استفاده ازتوپ و اسلحه انجام می شود که البته این راه ها سرانجام به بن بست خواهند خورد زیرا رضایت خدا را به دنبال ندارد.این ها امروزبه نام اسلام برای گرفتن صندلی حکمرانی,پست و مقام دنیایی می جنگند واگراهدافشان خدایی بود دست به کشتار وجنایت نمی زدند.وقتی هدف خدایی باشد مورچه را هم نمی توان کشت.پس دل را باید به خدا رجوع داد.پیامبر(ص)در رسالت خویش به حقوق هیچ کس و ازجمله کفارتعرض نکرده است.در این شرایط رفتارهای خشونت بار گروه های تندرو هیچ جایگاهی در دین ما ندارد.بنابراین کسانی که اهداف دنیایی درپیش بگیرند خوار وذلیل می شوند.این کارها با خواسته خدا ودین جوردرنمی آید.

b_400_400_16777215_10_images_hhjg.jpg
دربخش پایانی گریزی هم به بحث لزوم امنیت پایدار درکشورمی زنیم واین که چگونه می توانیم آن را حفظ کنیم.بایرام آخوند اونق که ازابتدای صحبت تا انتها لبخند را زینت بخش سخنانش کرده بود گفت:برای برقراری امنیت باید دردرون مردم زندگی کرد وبا آنها بود.پیروان مذاهب باید به مقدسات هم احترام بگذارند.لازم است که دربرابرمقابل مشکلات صبوری وگذشت و سعه صدر نشان بدهیم.تجربه نشان می دهد آنچه که همیشه موجب اختلاف بین دوهمسایه می شود خشم وعصبانیت است.برای حفظ وحدت باید درمقابله با برخی مسائل خویشتن داری پیشه کنیم و فرصت بدهیم تا اختلافات عقیدتی با انجام گفتگوحل وفصل شوند.

b_400_400_16777215_10_images_IMG_0051.jpg

 


ازحاج آخوند می خواهم ازتعداد طلاب حوزه وبرنامه های ایام هفته می پرسیم که می گوید:حوزه علمیه سراج الدین حدود 35 الی 40 طلبه دارد که مشغول به تحصیل هستند.ما علاوه برجلسه تفسیردرآخر هفته,شنبه ها دربندرترکمن حوزه مراد آخوند نشست دینی داریم.دوشنبه ها با نوجوانان جلسه هم اندیشی دینی برگزارمی کنیم.سه شنبه ها کلاس تفسیرخواهران را تشکیل می دهیم.چهارشنبه ها درسایرمساجد بندرترکمن ومنطقه حاضرمی شویم وجمعه ها نیزنواجوانان و جوانان را به زیارت اهل قبور می بریم تا با آداب آن مکان آشنایی پیدا کنند.
مدیرحوزه علمیه سراج الدین چپاقلی تصاویری ازچند مراسم برگزارشده را نشان داده و ازما برای حضوردریکی ازبرنامه های مردمی دعوت به عمل می آورد.پیشنهاد خوبی است که با استقبال وتایید جمع قرارمی گیرد.هنگام عصرازبایرام آخوند اونق طلب دعای خیرکرده وپس ازتصویر برداری ازمحوطه حوزه,آن مکان مقدس را تا دیداربعدی بسوی مقصدمان ترک می کنیم.
خبرنگار:طاهرجانی

مطالب مرتبط:

بازداشت ۵۵ نفر به اتهام حمایت مالی از گولن در ترکی

ا

مخالفت مقتدی صدر بامشارکت حشدالشعبی درعملیات آزادس

حاج ماموستا ملا قادر قادری در خطبه‌های جمعه (01 دی

مولوی عبدالصمد کریم زایی : امام حسین در برابر فساد

عربستان و آمریکا رکورددار تجارت مرگ درجهان

دلایل و ضرورت های پیوند دین و سیاست

تاجیکستان : مزدوران خارجی در جنگ داخلی تاجیکستان ت

طنزنویس آمریکایی به دلیل انتشار مطلب طنز درباره پس

سفارتخانه هیچ یک از اعضای اتحادیه اروپا به بیت الم

دیدگاه‌ها   
جلال الدین پدیسار
+2 #1 جلال الدین پدیسار 1395-08-03 16:10
استاد حاج بهرام اخوند اونق یکی از فعال ترین علما در مسائل دین بین اهل سنت ترکمن صحرا است ،به لطف وجود پربرکت ایشان بسیاری از جوانان منطقه رابطه ی تنگاتنگی با دین و حوزه و علما برقرار کردند و این خود در جامعه کنونی که بسیاری راه درست زندگی را فراموش کرده اند ارزش بالایی دارد.
از خداوند منان برای ایشان توفیق رورافزون و طول عمر و سلامتی طلب میکنم.
جزاک الله خیرا
نوشتن دیدگاه


آخرین تحلیل ها و مقالات

نظرات کاربران

کانال تلگرام اساس نیوز

تبلیغات