ادامه مطلب...

اساس نیوز ؛ سيرت امهات المؤمنين را به عنوان شكوفه هايی معطر به نوجوانان ودوست داران سيرت زنان پيامبر صلی الله عليه وسلم تقديم می كنيم تا آنها در زندگی برای خود از آنها الهام بگيرند واز صحنه های بزرگ زندگی زنان پيامبر صلی الله عليه وسلم درس بياموزند.

ادامه مطلب...

اساس نیوز ؛ محبت اهل بیت پیامبر اکرم(ص) ، یک واجب شرعی است وبر هر فرد مسلمان لازم است، جایگاه، ویژگی ها ومناقب اهل بیت نبوی را در پرتو قرآن وسنت بشناسد وچنان که باید ارج نهد.

ادامه مطلب...

اساس نیوز ؛ ابوجهاد یکی از اصحاب پیامبر اکرم(ص) است. یک مرتبه فرزندش به او گفت: « پدرجان شما رسول خدا را با چشم دیده اید ودر صحبت او نشسته اید. قسم به خدا اگر من آن حضرت را می دیدم، چنین وچنان می کردم.» پدرش گفت: « از الله بترس ودرست پیش برو. قسم به آن ذاتی که جانم در دست او است. اگر شما در آن زمان ما را با رسول خدا(ص) می دیدید، وضعیت ما به گونه ای بود که در شب غزوه خندق رسول خدا(ص) می فرمود: « چه کسی حاضر است در میان دشمن رفته واز آنها خبری برای ما بیاورد ودر عوض الله تعالی او را در روز قیامت دوست ورفیقم قرار خواهد داد.» هیچ کس از مردم برنخواست. زیرا گرسنگی وسردی کاملا بر آن ها فشار آورده بود، تا اینکه در مرحله سوم آن حضرت نام مرا گرفت وفرمود: « ای حذیفه» [1]

ادامه مطلب...

اساس نیوز ؛ حضرت انس (رضی الله عنه) می فرماید: « وقتی حضرت عبدالرحمن بن عوف(رض) به مدینه آمد، رسول اکرم(ص) میان او وحضرت سعد بن ربیع انصاری (رض) پیوند برادری برقرار نمود.

ادامه مطلب...

اساس نیوز ؛ حضرت ابن عباس( رضی الله عنه ) می فرماید: « وقتی خبر بعثت رسول اکرم(ص) به حضرت ابوذر رسید، به یکی از برادرانش گفت: « به این وادی(مکه) برو ودرباره مردی که ادعا می کند پیامبر است واز آسمان به وی خبر می رسد، اطلاعاتی کسب کن وبه سخنان او نیز گوش فرا ده، سپس نزد من برگرد.» برادر حضرت ابوذر خود را به مکه رساند وسخنان آن حضرت را شنید ودوباره پیش حضرت ابوذر برگشت وگفت: « او را دیدم که به مکارم اخلاقی امر می کرد وکلامی دارد که شعر نیست.» حضرت ابوذر گفت: « درد مرا درمان نساختی ».

ادامه مطلب...

اساس نیوز: فاطمه زهراء دختر گرامی وگران قدر رسول اکرم (صلی الله علیه وسلم) وخدیجه کبری است. او سرور زنان اهل بهشت وپشتیبان پیامبر اعظم است. مادری مهربان برای حضرت حسن وحسین وهمسری دلسوز و فداکار برای حیدر کرار. زاهد دنیا وراغب عقبی.

ادامه مطلب...

اساس نیوز: در روایتی از بزاز از حضرت جابر(رض) نقل شده است که حضرت علی (رض) روز جنگ احد به نزد حضرت فاطمه (رضی الله عنها) آمد و این اشعار را برایش خواند: «ای فاطمه این شمشیر را بگیر که در آن هیچ عیبی وجود ندارد. من نه از ترس، لرزه بر اندام می شوم و نه آدم پست و فرومایه ای هستم. قسم به عمرم که در یاری رساندن به احمد (ص)  و در خشنود ساختن پروردگاری که دانا بر بندگان است خیلی در جهاد تلاش نمودم» [1].

ادامه مطلب...

اساس نیوز ؛ حضرت ابن مسعود(رضی الله عنه) می فرماید: « نخستین کسانی که اسلامشان را آشکار ساختند، هفت نفر بودند. آنها عبارت اند از: رسول الله (صل الله علیه وسلم)، حضرت ابوبکر، حضرت عمارومادرش حضرت سمیه، حضرت صهیب، حضرت بلال وحضرت مقداد(رضی الله عنهم).

ادامه مطلب...

اساس نیوز ؛ حضرت حارث تیمی(رض) می فرماید: در غزوه بدر حضرت حمزه(رض) پر شترمرغی را به عنوان علامت، بر خود چسبانده بود. یکی از مشرکان گفت: « آن که علامت پر شترمرغ داشت چه کسی بود » گفتند: « حمزه (رض) » گفت: « همین بود که علیه ما خیلی مردانگی به خرج داد.» [1]

ادامه مطلب...

اساس نیوز ؛ حضرت منذر بن جهم از حضرت حویطب بن عبدالعزی می فرماید: « در سال فتح مکه، وقتی پیامبر خدا(ص) وارد مکه شد، من به شدت وحشت کردم واز خانه بیرون رفتم، خانواده وفرزندانم را در چند نقطه که از امنیت برخوردار بود، متفرق ساختم، خود را به باغ عوف رساندم وهمان جا ماندم تا این که حضرت ابوذر به سراغ من آمد، من وحضرت ابوذر از قبل با هم دوست بودیم ودوستی همیشه به کار انسان می آید، وقتی او را دیدم فرار کردم . حضرت ابوذر مرا صدا زد وگفت: « ای ابو محمد » من گفتم: «لبیک حاضرم» او گفت: « تو را چه شده است »؟ من گفتم: « می ترسم وبه همین خاطر فرار می کنم » حضرت ابوذر گفت: « نترس، تو به امان خداوند در امان هستی »من به سوی او برگشتم واو را سلام دادم، او گفت: « به خانه ات برو » من گفتم: « آیا راهی برای رفتن به خانه وجود دارد؟ قسم به خدا من فکر نمی کنم زنده به منزل برسم، در راه مرا می گیرند ومی کشند واگر احیانا به خانه برسم، آن جا نیز حضور پیدا کرده ومرا می کشند، اهل عیالم در چند جا متفرق اند ». [1]

کانال تلگرام اساس نیوز