ادامه مطلب...

اساس نیوز:پهلوان حالمراداف خواننده پاپ ترکمنستان اخیرا بخاطر اجرای ترانه های مذهبی به هفت سال زندان محکوم شد.

ادامه مطلب...

نشید ترکی

نشید : ال لر قالقسین هوایا

منشد: اوزجان آتسات

نشید عربی

منشد: محمد المقیط

نشید: الهی وقفت

با زیرنویسی فارسی

متن عربی در انتهای صفحه

نشید پاکستانی

خواننده: راحت فاتح علی خان

عنوان : اک خواب سناوان

نشید عربی

رسول الله یاسندی

متن نشید در زیر کلیپ 

نشید عربی

خواننده: ماهر زین

نشید: السلام علیک

نشید کردی

خواننده: نورالله کورای

نشید: جان محمد (ص)