مطالب مرتبط:

بوکوحرام روستایی را در شمال شرقی نیجریه به آتش کشی

عامل ظهور داعش از نگاه رئیس سازمان دیانت ترکیه

داعش مسیحیان مصر را تهدید کرد

ا

استقبال سازمان همکاری اسلامی از پیشنهاد جان کری در

ا

کلینتون: تهدید اصلی ما مسلمانان نیستند

ماهوارۀ اطلاعاتی ترکیه به فضا پرتاب شد

ا

آخرین ویدئوها